Hệ thống tuyển sinh trực tuyến
Cà Mau

Danh sách đối tượng chính sách

STT Tên đối tượng
1 Bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng
2 Con bệnh binh 1/4
3 Con bệnh binh 2/4
4 Con bệnh binh 3/4
5 Con bệnh binh 4/4
6 Con của hạ sỹ quan, bác sỹ, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân
7 Con của người có công
8 Con dân tộc Kinh vùng cao
9 Con dân tộc vùng cao
10 Con dân tộc vùng thấp
11 Con gia đình có công với cách mạng
12 Bị tàn tật, khuyết tật
13 Con hộ nghèo thuộc diện CT135
14 Con liệt sĩ
15 Con thương binh
16 Con thương binh 1/4
17 Con thương binh 2/4
18 Con thương binh 3/4
19 Con thương binh 4/4
20 Học sinh người dân tộc rất ít người ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
21 Học sinh người dân tộc thiểu số (không phải dân tộc rất ít người)
22 Không
23 Bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo
24 Mồ côi cả cha mẹ
25 Mồ côi cha hoặc mẹ
26 Đối tượng chính sách khác
27 Có cha mẹ thường trú tại xã biên giới, vùng cao, hải đảo, xã ĐBKK
28 Có cha mẹ thu nhập bằng 150% thu nhập hộ nghèo theo quy định
29 Bộ đội xuất ngũ
30 Có cha mẹ là công nhân tai nạn và mắc bệnh nghề nghiệp
31 Có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định
32 Có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định
33 Con anh hùng
34 Con bệnh binh